Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate își propune să ofere o protecție durabilă a datelor cu caracter personal ale utilizatorului furnizate în legătură cu relația rezultată din utilizarea platformei electronice pentru vânzarea de mărfuri de către WMF BULGARIA EOOD. WMF BULGARIA EOOD vă recomandă să citiți cu atenție politica de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu vreunul dintre termeni, nu recomandăm utilizarea site-ului web și nu trebuie să furnizați informații cu caracter personal.

 

1. Cine este responsabilul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Compania WMF BULGARIA EOOD este responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorului/utilizatorului înregistrat și controlează prelucrarea datelor sale pe paginile de servicii electronice de pe www.wmf.bg în conformitate cu cerințele REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu alte cerințe legislative și cu prezenta Politică de confidențialitate. La prelucrarea datelor cu caracter personal, se vor aplica principiile Art. (5) din Regulamentul general privind protecția datelor: legalitate, echitate și transparență, limitări legate de scop, reducerea la minimum a datelor, exactitate, limitări legate de stocare, integritate și confidențialitate și responsabilitate.

Date de contact:

WMF BULGARIA EOOD

BULSTAT: 201215755

Sediu și adresa conducerii: Sofia 1504, district Sredets, 36, Shipka Str

E-mail: [email protected]

telefon: +40 31 130 93 03

2. Definiții

Unele dintre conceptele de bază legate de protecția datelor cu caracter personal în temeiul Art. 4 din Regulamentul general privind protecția datelor sunt:

1) „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2) „prelucrare“ înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

3) „restricționarea prelucrării“ înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

4) „creare de profiluri“ înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

5) „pseudonimizare“ înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;

6) „sistem de evidență a datelor“ înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;

7) „operator“ înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

8) „persoană împuternicită de operator“ înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

9) „destinatar“ înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

10) „parte terță“ înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

11) „consimțământ“ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

12) „încălcarea securității datelor cu caracter personal“ înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

3. Obiectivele și domeniul de aplicare ale Politicii de confidențialitate

WMF BULGARIA EOOD prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorului/utilizatorului înregistrat în modul în care acestea sunt furnizate, atunci când acesta se înregistrează pe pagina web și în comandă, în formularul de înregistrare, pentru a onora comanda specifică prin intermediul magazinului nostru online. În plus, în cazul în care vizitatorul/utilizatorul înregistrat și-a dat consimțământul, WMF BULGARIA EOOD va putea prelucra date cu caracter personal pentru a crea un profil de utilizator și pentru a se interesa și informa despre cele mai noi produse, vânzări și reduceri în magazinele WMF BULGARIA EOOD prin intermediul buletinului nostru informativ.

Pentru prelucrarea datelor dvs., așa cum este descris mai jos, WMF BULGARIA EOOD se bazează pe următoarele:

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal de către WMF BULGARIA EOOD este necesară pentru a îmbunătăți serviciile prestate de companie, precum și pentru a detecta și a preveni tentativele de fraudă și pentru a proteja alte interese legitime ale WMF BULGARIA EOOD.
 • Utilizatorii înregistrați trebuie să își exprime consimțământul explicit pentru a procesa trimiterea de informații și mesaje promoționale și analiza comportamentului și profilurilor de utilizator.
 • Pentru onorarea comenzilor este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de vizitator/utilizatorul înregistrat la înregistrarea sa și la înregistrarea comenzii în formularul de comandă și înregistrarea comenzilor sale și a plăților făcute în legătură cu acestea.

Utilizatorul are două opțiuni pentru a face o comandă online și a declara datele cu caracter personal:

Prima este ca vizitator al magazinului electronic. În acest caz, datele cu caracter personal ale utilizatorului vor fi păstrate în arhivele WMF BULGARIA EOOD până la finalizarea comenzii respective și livrarea produsului în cauză, cu excepția tranzacțiilor în scopuri fiscale, a căror prelucrare se referă doar la derularea contractului de vânzare-cumpărare.

A doua este ca utilizator înregistrat al magazinului electronic. A doua este ca utilizator înregistrat al magazinului electronic. În acest caz, utilizatorul a creat un cont de utilizator în magazinul nostru online și datele sale cu caracter personal vor fi stocate în arhivele companiei până când solicită ștergerea acestora. O dată pe an, WMF BULGARIA EOOD îi va solicita utilizatorului să confirme corectitudinea informațiilor pe care le stochează și să le actualizeze, dacă există modificări. Utilizatorul își poate modifica sau rectifica datele în orice moment, prin intrare în contul său la www.wmf.bg cu adresa de e-mail și parola.

Pentru a efectua fiecare tranzacție prin intermediul magazinului electronic al WMF BULGARIA EOOD și pentru onorarea comenzilor pentru produsele companiei sunt necesare următoarele:

 • prenumele și numele de familie
 • adresa de livrare a produselor
 • adresa de facturare pentru comandă (dacă este diferită de adresa de livrare)
 • informații de facturare (dacă a fost selectată o plată a facturii)
 • telefonul de contact
 • adresa de e-mail a clientului.

Scopul procesării datelor este acela de punere în aplicare a contractului și a comenzii relevante, de menținere a comunicării cu utilizatorul și de trimitere a mesajelor în legătură cu stadiul onorării comenzii, pentru clarificări cu privire la parametrii comenzii și informații generale despre comenzile făcute, livrarea comenzilor plasate în locații definite de utilizator, confirmarea și identificarea utilizatorului în caz de necesitate și informații despre mărfurile disponibile pe www.wmf.bg. Vizitatorul/utilizatorul înregistrat este informat că furnizarea datelor cu caracter personal obligatorii menționate mai sus, precum și a datelor tranzacției este o condiție necesară și o condiție prealabilă pentru derularea cu precizie a contractului – pentru comandarea și livrarea produselor. Din acest motiv, nu este obligatoriu acordul utilizatorului în acest sens.
În cazul în care se solicită livrarea unui produs către un terț, altul decât vizitatorul/utilizatorul înregistrat, acesta din urmă declară că va fi pe deplin responsabil pentru informațiile și acordul deplin al persoanei care desemnează destinatarul să comunice datele sale cu caracter personal către WMF BULGARIA EOOD exclusiv, și exclusiv pentru livrarea produselor către acesta și își asumă întreaga răspundere pentru orice pretenții ale acestei persoane față de WMF BULGARIA EOOD.
Utilizatorul este informat că datele cu caracter personal legate de primirea, executarea și livrarea comenzii de mărfuri, precum și problemele legate de achiziționarea produselor de la WMF BULGARIA EOOD și comenzile de pe www.wmf.bg vor fi prelucrate în scopul deservirii utilizatorilor, atât de către angajații WMF BULGARIA EOOD, cât și de către terți și/sau executanți ai prelucrării în numele acesteia, în perioada de onorare a comenzii. Terții care primesc date sunt companiile de transport, PFA-urile sau firmele de angro, furnizorii de servicii de internet și centrele de comerț electronic și servicii pentru clienți cu care cooperează WMF BULGARIA EOOD și care fac obiectul unor condiții specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal convenite cu WMF BULGARIA EOOD. WMF BULGARIA EOOD are grijă ca angajații săi, departamentul de întreținere a site-ului său web și partenerii săi care prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor să ia toate măsurile tehnice și organizatorice necesare și să împiedice dezvăluirea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor/utilizatorilor înregistrați.

WMF BULGARIA EOOD nu colectează și nu impune dezvăluirea datelor cu caracter personal sensibile (date de categorie specială) în legătură cu magazinul său online.

WMF BULGARIA EOOD și magazinul său online (www.wmf.bg) nu vor efectua alte prelucrări sau transmiteri de date cu caracter personal către utilizatori, cu excepția prelucrării care necesită acordul specificat mai jos, pentru care WMF BULGARIA EOOD a obținut acordul prealabil al utilizatorilor-clienți sau dacă acest lucru este impus prin lege sau de o autoritate de supraveghere competentă sau de o instanță.

4. Prelucrarea care necesită consimțământul

- Pentru a trimite utilizatorului înregistrat informații despre cele mai recente produse, vânzări și reduceri în magazinele WMF BULGARIA EOOD, prin intermediul buletinului nostru și www.wmf.bg, utilizatorul înregistrat trebuie să-și fi dat consimțământul explicit în prealabil.

Scopul prelucrării datelor de înregistrare a utilizatorilor este acela de a fi la curent cu cele mai recente produse, vânzări și reduceri la WMF BULGARIA EOOD prin intermediul buletinului nostru. Puteți să vă retrageți în orice moment consimțământul și să nu mai primiți astfel de mesaje de la www.wmf.bg, prin trimiterea unei cereri la adresa de e-mail [email protected].

- Datele cu caracter personal ale unui utilizator înregistrat/utilizator care pot fi prelucrate și utilizate pentru studii destinate serviciilor prestate de WMF BULGARIA EOOD pentru vizitatori/utilizatori înregistrați. În timpul acestui proces, WMF BULGARIA EOOD poate lua măsurile necesare pentru a-și distribui produsele către un cerc larg de oameni și pentru a promova aceste produse. Utilizatorii înregistrați/ vizitatorii trebuie să își dea consimțământul pentru analiza comportamentului utilizatorilor pentru a primi oferte personalizate și informații privind achizițiile din magazinul online.
Prelucrarea automată se efectuează pentru următoarele date primite pe baza tranzacțiilor utilizatorilor – produse achiziționate, frecvența vizitelor pe site, produse plasate în coș, date demografice declarate pe site, durata înregistrării pe site, istoricul comenzilor. Acest lucru se face pentru a optimiza experiența de piață a utilizatorilor înregistrați, pentru a-i încuraja, pentru a adapta produsele în funcție de nevoile clienților WMF BULGARIA EOOD, pentru primirea de oferte personalizate și informații care îi privesc direct, pentru evaluarea tendințelor de pe piață și a produselor pe baza achizițiilor făcute de utilizatorul respectiv.

Fiecare vizitator/utilizator înregistrat este înștiințat că datele sale cu caracter personal pot fi prelucrate de către WMF BULGARIA EOOD și fără consimțământul său, atunci când compania are obligația legală să facă acest lucru – atunci când datele sunt solicitate de către autoritățile fiscale sau autoritățile bancare. de audit sau de către organele de supraveghere și instanțele competente.

5. Destinatarii datelor

În scopul prelucrării, datele vizitatorului/utilizatorului înregistrat sunt furnizate și/sau pot fi furnizate către:

 • Angajații competenți ai WMF BULGARIA EOOD;
 • Colaboratori externi care prestează servicii precum servicii de internet, stocare și gestionarea comenzilor, centre de servicii pentru clienți, servicii de curierat, livrări în masă, servicii de plasare a produselor și analiza datelor de achiziție.

Datele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor acestora sunt transmise în baza unor restricții și proceduri stricte. Aceste companii utilizează datele care le sunt furnizate în conformitate cu termenii de utilizare ai WMF BULGARIA EOOD și numai conform instrucțiunilor WMF BULGARIA EOOD.

6. Drepturile consumatorului

Vizitatorul/utilizatorul înregistrat ca persoană vizată își poate exercita în orice moment drepturile prevăzute în REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și, în special, Capitolul III, Articolele 12-23, precum și legislația națională și, în special:

I. Dreptul de acces al utilizatorilor la datele proprii:

Puteți solicita în orice moment informații despre datele dvs. cu caracter personal pe care le stocăm. Puteți contacta WMF BULGARIA EOOD, după care datele dvs. cu caracter personal vă vor fi furnizate prin e-mail.

II. Dreptul la rectificare:

Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte și completarea lor, dacă sunt incomplete. Dacă sunteți utilizator înregistrat/aveți un profil pe site-ul web al WMF BULGARIA EOOD, vă puteți edita datele cu caracter personal pe pagina contului dvs.

III. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”):

Puteți solicita de la WMF BULGARIA EOOD ștergerea oricăror date cu caracter personal referitoare la dvs. în orice moment, cu excepția celor prevăzute în Regulamentul general privind protecția datelor (Articolul 17).

IV. Dreptul la restricționarea prelucrării;

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pe baza unui interes legitim. WMF BULGARIA EOOD nu va continua să prelucreze datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care se dovedește că există temeiuri legale imperioase care au prioritate asupra intereselor și drepturilor dvs. sau în urma unor acțiuni în justiție. Aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și, dacă susțineți că acestea sunt inexacte, prelucrarea este ilegală, caz în care puteți solicita ștergerea datelor dvs. în loc să restricționați utilizarea acestora. Puteți restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și dacă WMF BULGARIA EOOD nu are nevoie de ele, dar acestea sunt necesare pentru exercitarea sau protecția revendicărilor.

V. Dreptul la portabilitatea datelor;

Atunci când WMF BULGARIA EOOD prelucrează datele dvs. personale într-un mod automatizat, pe baza consimțământului sau acordului dvs., aveți dreptul să primiți o copie a datelor dvs. într-un format structurat, utilizat la scară largă și care poate fi citit de mașină, transferat către dvs. sau către o altă țară. Aici sunt incluse doar datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat.

VI. Dreptul de notificare în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal;

VII. Drepturile la apărare prin procedură judiciară și administrativă:

Aici este inclus dreptul de a depune plângere împotriva unei autorități de supraveghere; dreptul la protecție judiciară efectivă împotriva unei autorități de supraveghere; dreptul la o protecție judiciară efectivă împotriva unui administrator sau a unei persoane împuternicită de operator privind datele cu caracter personal.

VIII. Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a aduce atingere legalității prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragerea acestuia.

În plus față de aceste drepturi, vizitatorul/utilizatorul înregistrat are dreptul, în orice moment și în circumstanțe specifice, să se opună prelucrării datelor sale cu caracter personal în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei activități de interes public sau în exercitarea autorității oficiale acordate operatorului sau prelucrarea este necesară pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unui terț, dacă interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale utilizatorului nu prezintă un avantaj care necesită protecția datelor.

La prelucrarea datelor în scopul marketingului direct, utilizatorul se poate opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc pentru acest tip de marketing, inclusiv crearea de profiluri, în măsura în care se referă la marketingul direct.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate după cum urmează:

 • online, prin intermediul profilului de pe www.wmf.bg
 • Prin trimiterea unei cereri la o adresă de e-mail: [email protected]
 • telefon: +40 31 130 93 03
 • pe site-ul web www.wmf.bg secțiunea „Contacts” (Contacte) și subsecțiunea „Contact form” (Formular de contact)

 

În ceea ce privește dreptul la acces, rectificare și completare a datelor cu caracter personal, WMF BULGARIA EOOD le permite utilizatorilor înregistrați de pe www.wmf.bg să revizuiască, rectifice și completeze datele lor cu caracter personal prin intermediul contului de utilizator de pe www.wmf.bg, în coloana „Account” (Cont), dând clic pe câmpul „Edit” (Editare) pentru modificarea categoriilor individuale de date.

În ceea ce privește dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, compania le permite utilizatorilor înregistrați să își obțină datele cu caracter personal și/sau să le transmită altui administrator prin trimiterea unei cereri scrise la adresa electronică [email protected].

Fiecare utilizator înregistrat este înștiințat că are dreptul să își retragă consimțământul pentru prelucrarea datelor sale la www.wmf.bg, sub coloana „Account” (Cont), dând clic pe câmpul „Edit” (Editare).

WMF BULGARIA EOOD este obligată să răspundă la solicitările persoanei vizate fără întârzieri nejustificate și cel târziu în termen de o lună. Dacă este necesar, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, luând în considerare complexitatea și numărul de solicitări. WMF BULGARIA EOOD va informa consumatorul cu privire la orice astfel de prelungire în termen de o lună de la primirea cererii, indicând motivele întârzierii. În cazul în care consumatorul depune o cerere prin mijloace electronice, informațiile vor fi furnizate, dacă este posibil, prin mijloace electronice, cu excepția cazului în care acesta a solicitat altceva. În cazul în care WMF BULGARIA EOOD nu acționează la cererea persoanei vizate, operatorul va notifica persoana vizată fără întârziere și cel târziu în termen de o lună de la primirea cererii, motivele pentru care nu acționează și posibilitatea de depune o reclamație către o autoritate de supraveghere și de a se adresa instanței pentru protecție legală.

7. Termenul de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale vizitatorului sunt prelucrate de către WMF BULGARIA EOOD până la finalizarea comenzii respective. Datele utilizatorului înregistrat sunt înregistrate și prelucrate până când utilizatorul solicită ștergerea contului său sau orice prelucrare a datelor sale, pe baza consimțământului său – până când decide să își retragă consimțământul în scopul prestării de servicii de către WMF BULGARIA EOOD.
Unele date cu caracter personal necesare referitoare la relația utilizatorului cu WMF BULGARIA EOOD, precum și informațiile, consimțământul și retragerea consimțământului acestuia pentru prelucrarea datelor sale vor rămâne drept informații ale utilizatorului înregistrat, pentru a furniza dovezi ale legalității prelucrării datelor acestuia de către WMF BULGARIA EOOD și pentru protecție în cazul reclamațiilor făcute de părți.

8. Informații privind protecția datelor pentru WMF Perfection 600

În cadrul achiziționării produsului WMF Perfection 600, vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu utilizarea în rețea a aparatului de cafea complet automat și cu conectarea în rețeaua casnică pentru furnizarea de actualizări funcționale ale aparatului.

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor?

Responsabil în sensul legii privind protecția datelor este
WMF BULGARIA EOOD, Sofia 1504, district Sredets, 36, Shipka Str

Responsabilul cu protecția datelor

Puteți ajunge la responsabilul nostru cu protecția datelor în cadrul companiei la adresa
WMF BULGARIA EOOD, Sofia 1504, district Sredets, 36, Shipka Str
E-mail: [email protected]

În ce scop sunt prelucrate datele dumneavoastră?

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal din categoriile de date date de conectare și date ale mașinii exclusiv pentru furnizarea de actualizări funcționale pentru dispozitiv.

Care este temeiul juridic pentru activitatea de prelucrare?

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. în scopurile menționate mai sus este art.1 alin. 6 alin. 1 lit. a DS-GVO.

Cine sunt destinatarii datelor?

Destinatarii datelor sunt WMF GmbH și Groupe SEB, în a căror infrastructură sunt stocate datele transferate.

Cât timp vor fi stocate datele?

Datele dvs. vor fi stocate atât timp cât există temeiul juridic pentru consimțământ și dispozitivul este conectat la internet.

Ce date cu caracter personal sunt prelucrate?

Prelucrăm următoarele date: numărul de serie, data și ora, adresa MAC, versiunea firmware, numele modelului, numărul de articol CMMF, marca, zona, starea de actualizare.

Unde sunt prelucrate datele?

Prelucrăm datele în sistemele IT ale Groupe SEB. Accesul la date este limitat la acele persoane care au fost desemnate în legătură cu punerea în aplicare a scopurilor menționate mai sus. Ne asigurăm că măsurile tehnice și organizatorice necesare în conformitate cu art. 32 (1) DS-GVO sunt luate și respectate.

Drepturile dumneavoastră în calitate de "persoană vizată

Aveți dreptul la informații despre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în legătură cu dvs. În plus, aveți dreptul la rectificarea, ștergerea și restricționarea prelucrării, în măsura în care aveți dreptul de a face acest lucru prin lege. În cele din urmă, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în limitele legii.

Același lucru este valabil și pentru dreptul la portabilitatea datelor.

Dreptul la plângere

Aveți dreptul de a depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către noi la o autoritate de supraveghere pentru protecția datelor.

Informații privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul utilizării în rețea a WMF Perfection 600

Protecția datelor dvs. cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție pentru prelucrare este o preocupare deosebită pentru noi.

În informarea anterioară privind protecția datelor, v-am informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu conexiunea WLAN a WMF Perfection 600.

Consimțământul dvs. pentru această prelucrare este dat prin acțiunea dvs. implicită, și anume prin stabilirea conexiunii WLAN a WMF Perfection 600 cu conexiunea dvs. la internet.

Dovada consimțământului dumneavoastră este furnizată prin stocarea datelor de conectare menționate mai sus în sistemele WMF sau Groupe SEB.

În contextul utilizării în rețea a aparatului WMF Perfection 600, este necesar să conectați aparatul la rețeaua de domiciliu pentru a primi actualizări regulate și funcționale ale aparatului.

În cazul unei obiecții în conformitate cu art. 21 DS-GVO, nu este posibilă primirea de actualizări funcționale pentru aparat. Utilizarea offline a mașinii este, desigur, încă posibilă.

Copyright © 2024 WMF